2011/Aug/06

 
ภาพลวงตา ภาพมายาจริง

ภาพจริงที่ซ่อนอยู่ในภาพลวงตา

ภาพลวงตาที่เกิดขึ้นมาจากภาพจริง

เรื่องโกหกที่ซ่อนอยู่ในเรื่องจริง

ความจริงที่ซ่อนอยู่ในเรื่องโกหก
 

 

Comment

Comment:

Tweet


big smile Hot!
#1 by l3astards™ At 2011-08-06 21:40,